०१गिता वनसन्यासीसंयोजक९८४४८९३०३३
०२सीमा कुमारी सुनारसदस्य९८१६५८१०२८
०३कल्पना रिजारसदस्य९८४८१४१९९०
गीता वनसन्यासी (संयोजक)
कल्पना रिजाल (सदस्य)
सीमा सुनार ( सदस्य )