दुल्लु नगरपालीका ०८ दैलेख  ( काठेधारा १ टोल )

००१सिता नेपालीअध्यक्ष
००२टिका नेपालीउपाध्यक्ष
००३लक्ष्मी नेपालीसचीव
००४तुल्छि नेपालीसदस्य
००५निर्मला नेपालीसदस्य
००६
००७
००८
००९

संचालक अध्यक्ष :- श्री इश्वरी कुमारी भट्टराइ