दुल्लु नगरपालीका ०८ दैलेख  ( काठेधारा ४ टोल )

००१ सुर्जा दमाइ अध्यक्ष  
००२ लक्ष्मि दमाइ उपाध्यक्ष  
००३ तारा नेपाली सचीव  
००४ सितली दमाइ सदस्य  
००५ पट्टु दमाइ सदस्य  
००६      
००७      
००८      
००९      

संचालक अध्यक्ष :- श्री इश्वरी कुमारी भट्टराइ