दुल्लु नगरपालीका ०९ पादुका दैलेख  ( माभघर टोल )

००१गिता योगीअध्यक्ष
००२मिना योगीउपाध्यक्ष
००३लक्ष्मी योगीसचीव
००४शान्ति योगीसदस्य
००५मन्धरा योगीसदस्य
००६
००७
००८
००९

संचालक अध्यक्ष :- श्री इश्वरी कुमारी भट्टराइ