दुल्लु नगरपालीका ०९ पादुका दैलेख  ( भुवाखाडा टोल )

००१लुल्छि बोहोराअध्यक्ष
००२जगत कुमारि योगीउपाध्यक्ष
००३तस्विरा योगिसचीव
००४बालु सार्किसदस्य
००५बसु सार्किसदस्य
००६इन्द्रा सार्कीसदस्य
००७सुन्धरा सार्कीसदस्य
००८दैउरुपा सार्कीसदस्य
००९सुर्जा सार्कीसदस्य

संचालक अध्यक्ष :- श्री इश्वरी कुमारी भट्टराइ