दुल्लु नगरपालीका ०९ पादुका दैलेख  ( गान्जा टोल )

००१दिलकुमारी योगीअध्यक्ष
००२मिनषा योगीउपाध्यक्ष
००३नन्दकला योगीसचीव
००४हरीकला कामीसदस्य
००५काली योगीसदस्य
००६मिट्ठु योगीसदस्य
००७कृष्णा योगीसदस्य
००८सोभा यगीसदस्य
००९

संचालक अध्यक्ष :- श्री इश्वरी कुमारी भट्टराइ