दुल्लु नगरपालीका ०९ पादुका दैलेख  ( प्यादुरा टोल )

००१सिमा कुमारी सुनारअध्यक्ष
००२धनरुपा जैसीउपाध्यक्ष
००३धनकला सुनारसचीव
००४जमुना सुनारसदस्य
००५तीला जैसीसदस्य
००६
००७
००८
००९

संचालक अध्यक्ष :- श्री इश्वरी कुमारी भट्टराइ